O nas

Nasza misja i cele

Collegium Interethnicum powstało z myślą o wspieraniu polskiej nauki, edukacji, a także polityki kulturalnej i zagranicznej – na rzecz dziedzictwa narodowego, kapitału społecznego i dobrego imienia Polski, a także dialogu politycznego i międzykulturowego w Europie – w duchu chrześcijańskich wartości i zasad dobrego rządzenia oraz w trosce o wspólnotę europejską.

 

W tym celu realizujemy badania, dzielimy się zdobytą wiedzą i prowadzimy działalność doradczą. Przygotowujemy również instrumenty wsparcia, tj. projekty z obszaru dyplomacji publicznej, edukacji kulturowej i medialnej, a także inicjatywy pomocowe dla Polonii i Polaków za granicą.

Our mission and targets

Collegium Interethnicum was established to support Polish science, education, as well as cultural and foreign policy – for the sake of Poland’s national heritage, social capital and good name, along with political and intercultural dialogue in Europe – in the spirit of Christian values, good governance principles and out of concern for the European community.

For this purpose, we perform research, share the acquired knowledge and conduct consulting activities. We also prepare support instruments, i.e. projects in public diplomacy, cultural and media education or aid initiatives for the Polish diaspora and Poles abroad.

Nasze wartości

Odpowiedzialność: bez względu na okoliczności i różnice poglądów, działamy z poczuciem odpowiedzialności za sprawy i rzeczy wspólne Polakom, zachęcając do tej postawy innych. W etyce wspólnotowej odpowiedzialności – wolności i prawa człowieka nie ulegną erozji.

 

Służebność: w oparciu o wiedzę i doświadczenie naszego zespołu i współpracowników dążymy do tworzenia społecznie służebnych rozwiązań oraz instrumentów wsparcia, dostępnych dla instytucji publicznych, organizacji pozarządowych; mediów, bezpośrednio dla obywateli w kraju, jak również Polonii i Polaków mieszkających poza granicami RP.

 

Współpraca i dialog: jesteśmy otwarci na prawdziwy dialog i współdziałanie, bez poprawności politycznej, ale zawsze we wzajemnym szacunku. Nie tolerujemy wandalizacji debaty publicznej i brutalizacji języka.

Our values

Responsibility – regardless of circumstances and differences of views, we act responsibly for matters common to Poles and encourage others to do so. In the ethics of community responsibility, human freedoms and rights will not erode.

Service: based on the knowledge and experience of our team and associates, we strive to create socially service solutions and support instruments available to public institutions, non-governmental organizations; media, directly to citizens in the country, as well as Polish diaspora and Poles living outside the Republic of Poland.

Cooperation and dialogue: we are open to real dialogue and cooperation, without political correctness, but always in mutual respect. We do not tolerate the vandalization of public debate and language brutalization.

Słowo od Fundatorów

„Collegium Interethnicum tworzą ludzie o różnych
poglądach i doświadczeniach. Jednocześnie łączy
nas troska o jakość życia tych i następnych pokoleń
Rodaków, dobre imię Polski, ale też świadomość
cywilizacyjnej wspólnoty europejskiej, w której każdy
kraj i naród ma swoją ważną rolę do odegrania, w 
duchu poszanowania zarówno różnorodności,
jak i suwerenności politycznej, gospodarczej
i kulturowej”. 

 

’Collegium Interethnicum is created by people with various views and experiences. At the same time, we are united by our concern for the quality of life of the current and the next generations of the Countrymen, the good name of Poland, but also European civilization community awareness, where each country and nation has an important role to play, in a spirit of respect for both diversity and political, economic and cultural sovereignty.'

Kim jesteśmy?

Dr

Monika Maria Brzezińska

Nauki o polityce i administracji

Political and administration sciences

Prof. dr hab.

Radosław Zenderowski

Nauki o polityce i administracji,
Nauki socjologiczne

Political and administration sciences, social sciences

Dr hab., prof. UKSW

Piotr Bajda

Nauki o polityce i administracji

Political and administration sciences

Dr hab.

Andrzej Rudowski

Nauki o polityce i administracji

Political and administration sciences

Dr

Kazimierz Pawlik

Nauki o polityce  i administracji,
Nauki prawne

Political and administration sciences, legal sciences

Subskrybuj i zdobywaj wiedzę

Collegium Interethnicum (CI) koncentruje się na działalności badawczej, edukacyjnej, eksperckiej…

Lista subskrybentów

 

Loading