Andrzej Rudowski

Dr hab. Andrzej Rudowski

Politolog, kierownik studiów politologicznych w UKSW; od 2012 roku z-ca dyrektora Instytutu Politologii UKSW, pracownik naukowy Katedry Instytucji i Zachowań Politycznych UKSW.

 

W badaniach zajmuje się jakością demokracji, transformacją i modernizacją w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w przeszłości – w tym kontekście – edukacją i kształceniem obywatelskim.

 

Uczestniczył w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych (ma za sobą staże naukowe i dydaktyczne na uniwersytetach min. w Rumunii, Macedonii Północnej i Republice Czeskiej), publikuje w krajowych i zagranicznych wydawnictwach, organizuje konferencje o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.

 

Jest doświadczonym nauczycielem akademickim i edukatorem, propaguje nowe formy kształcenia, organizuje i prowadzi zajęcia dydaktyczne dla młodzieży.

Reprezentowana dyscyplina / dyscypliny: Nauki o polityce i administracji

Afiliacja akademicka (katedra – instytut – uczelnia):  
Katedra Instytucji i Zachowań Politycznych; Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Doświadczenie badawcze (staże, visiting professor, stypendia itp.):

 • Ss. Cyril and Methodius University of Skopje, visiting professor 2019
 • Silesian University in Opava, visiting professor 2018
 • Ștefan cel Mare University of Suceava, staż naukowy 2016, visiting professor 2015
 • Uniwersytet Eichstaett, wykonawca w projekcie badawczym 2002-03
 • Stypendium Fundacji ATK 1997-2001


Pełnione funkcje kierownicze w przeszłości i obecnie:

 • Prodziekan ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW 2020-
 • Z-ca Prezesa PTNP O/Warszawa 2018-
 • Z-ca Dyrektora Instytutu Politologii UKSW w latach 2012-2020
 • Koordynator studiów na kierunku Politologia UKSW w latach 2009-2019


Zainteresowania naukowo-badawcze:

 • Systemy polityczne i partie polityczne w Europie Środkowo-Wschodniej
 • Paradygmaty modernizacyjne w Europie Środkowo-Wschodniej
 • Edukacja i kształcenie obywatelskie


Główne publikacje monograficzne 

 • A. Rudowski, M. Sulkowski (eds.), Poland in the European Union – perspectives of membership. Politics – Economy and Society – Culture – International Relationships, WN UKSW, Warszawa 2017 (ebook),
 • P. Matuszewski, K. Poznańska, A. Rudowski, M. Zarzecki, Diagnoza współpracy między szkolnictwem wyższym i sferą gospodarczą, w tym ekspertyza nt. innowacyjnych przedsiębiorstw na Mazowszu, Politechnika Warszawska, Warszawa 2012,
 • A. Rudowski, R. Zenderowski (red.), Zjawiska i procesy dezintegracji w postzimnowojennej Europie, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa 2009


Odznaczenia

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej 2011


Członkostwo i funkcje w stowarzyszeniach naukowych

 • Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych

 

Znajomość języków obcych: angielski

Hobby: grafika komputerowa, rysunek

Subskrybuj i zdobywaj wiedzę

Collegium Interethnicum (CI) koncentruje się na działalności badawczej, edukacyjnej, eksperckiej…

Lista subskrybentów

 

Wczytywanie